logo

 

Fundacja Mózg! powstała z naszej pasji do neuronauki oraz z potrzeby dzielenia się wiedzą. Zajmujemy się tworzeniem wydarzeń związanych z popularyzowaniem wiedzy o mózgu, które przenosimy do przestrzeni miejskiej. Osobom związanym neuronauką zawodowo, proponujemy warsztaty, kursy oraz konferencje.

Cenimy najlepszej jakości naukę. Opieramy się na rzetelnych badaniach, sprawdzonych źródłach, jednoznacznym przekazie i twórczych dyskusjach. Zależy nam, aby wiedza o mózgu mogła dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, ale przede wszystkim na tym by ten przekaz był dla wszystkich jasny, ciekawy i przystępny. Zarażamy pasją, uświadamiamy, edukujemy. Łączymy naukę z kulturą i sztuką, opuszczamy hermetyczne laboratoria, wychodzimy do miasta. Do ludzi.

Dbamy też o tych, którzy z nauką o mózgu spotykają się zawodowo każdego dnia. Umożliwiamy im dalsze kształcenie oraz rozwój i doskonalenie praktycznych umiejętności, organizując kursy i szkolenia. Nasze własne doświadczenie pozwala nam zapraszać najlepszych specjalistów z całego świata a nasza elastyczność i otwarcie na potrzeby uczestników pozwalają nam na stworzenie atrakcyjnej oferty wydarzeń.

 

 

Nasz Zespół

 

Ola-001-mniejsze_300

Aleksandra Kołodziej

Absolwentka Neurokognitywistyki na Uniwersytecie SWPS. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Wieloletnia Przewodnicząca Koła Neuronauki oraz organizatorka Dnia Mózgu. Badawczo zajmuje się głównie funkcjonowaniem poznawczym na poziomie behawioralnym i elektrofizjologicznym u osób z depresją. Realizuje badania dzięki finansowaniu z programu dla młodych naukowców Diamentowy Grant. Stypendystka MNiSW. Umiejętności doskonaliła na stażu naukowym na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Po godzinach: uwielbia gotować i robi to naprawdę najlepiej!

 

Tomek-003-300

Tomasz Gąsiewski

Student Neurokognitywistyki oraz wiceprzewodniczący Koła Neuronauki na Uniwersytecie SWPS. Współorganizował Dzień Mózgu. Odbywał praktyki neuropsychologiczne w ośrodku dla osób z urazami neurologicznymi. Ukończył kurs Medical Neuroscience z Duke University w Północnej Karolinie. Doświadczenie w biznesie zdobywał w praktyce jako pośrednik w inwestycjach, handlu nieruchomościami oraz przygotowując przedsięwzięcia biznesowe w Azji Wschodniej. Fascynuje się praktycznymi zastosowaniami neuronauki i nowych technologii.

Po godzinach: poszukiwacz wrażeń

 

Ania-001-mniejsze-popr_300

Anna Kozak

Absolwentka dziennikarstwa, obecnie studentka neurokognitywistyki. Przewodnicząca Koła Neuronauki, organizatorka Dnia Mózgu. Badawczo skupia się na kwestiach plastyczności wywołanej nauką i treningiem dotykowym. Drugim obszarem jest zagadnienie ludzkich różnic temperamentalnych. Na swój czas czekają tematy związane ze świadomością i moralnością. Doświadczenie zdobywała min. w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN oraz w Laboratorium Neuroobrazowania (LREN) w Lozannie.

Po godzinach: pracoholiczka

 

pam-002-mniejsze_300

Pamela Sobczak

Studentka Neurokognitywistyki oraz przewodnicząca Koła Neuronauki. Organizatorka Dnia Mózgu na SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w : Instytucie Biologii Doświadczalnej Nenckiego oraz w Laboratory for Clinical Neuroscience, Centre for Biomedical Technology w Madrycie. Realizuje projekt badawczy w ramach konkursu Diamentowy Grant. pt.: „Badanie neuronalnego podłoża cech temperamentalnych z zastosowaniem wystandaryzowanych dynamicznych bodźców (Baza Filmów Emocjonalnych)”.

Po godzinach: fotograf

 

DSC_3637 (2)

Leon Ciechanowski

Absolwent Filozofii i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, oraz Międzyuczelnianych Studiów w Akademii “Artes Liberales”. Obecnie doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się fenomenologią (analiza przeżywanych doświadczeń), oraz poczuciem sprawstwa/kontroli (na ile wydaje nam się, że kontrolujemy swoje działania bądź życie. Laureat licznych stypendiów (MNiSW; Prezydenta m.st. Warszawy) oraz grantów (Diamentowy Grant; grant RKN UW).

Po godzinach: lubi czytać dobre reportaże i książki

 

 

 

Statut FundacjiSTATUT


FUNDACJI NA RZECZ POPULARYZACJI I ROZWOJU NEURONAUKI „MÓZG!”


Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE


ustalony przez Fundatorów w dniu 1 października 2015 r.


 


Postanowienia Ogólne • § 1.


Aleksandra Anna Kołodziej, Pamela Anna Sobczak, Anna Katarzyna Kozak, Tomasz Adam Gąsiewski, zwani dalej Fundatorami, ustanowili oświadczeniem zawartym w akcie notarialnym z dnia 29 września 2015 r., repertorium A nr 3420/2015, sporządzonym przez Notariusza Beatę Waszkiewicz, Kancelaria Notarialna w Warszawie, ul. Francuska 25A lok. 3, fundację pod nazwą: Fundacja na rzecz popularyzacji i rozwoju neuronauki „Mózg!”, zwaną dalej Fundacją. • § 2. 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity z dnia 17 maja 1991 r. Dz.U. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. • § 3.


Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 • § 4.


Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki. • § 5. 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, we wszystkich formach przewidzianych prawem.

 3. W szczególności Fundacja na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza Jej granicami może przystępować do spółek i fundacji.

 4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. • § 6. 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami, wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 2. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja „Mózg!”, wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.


Cele i zasady działania Fundacji • § 7. 1. Celem Fundacji jest:

 2. a) popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących popularyzacji i rozwojowi neuronauki,

 3. b) wspieranie, promowanie i finansowanie rozwoju intelektualnego, badawczego, materialnego osób i instytucji zajmujących się neuronauką,

 4. c) wspomaganie ochrony zdrowia w zakresie chorób układu nerwowego,

 5. d) edukacja i propagowanie zdrowego trybu życia,

 6. f) wspieranie działań na rzecz zachowania sprawności umysłowej oraz profilaktyki demencji.

 7. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 8. a) inicjowanie i propagowanie przedsięwzięć i projektów służących popularyzacji i rozwoju neuronauki oraz wymiany doświadczeń z tym związanych,

 9. b) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, uczelniami oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,

 10. c) uczestnictwo w inicjatywach mających na celu rozwój nauki o mózgu,

 11. d) organizowanie konferencji i seminariów,

 12. e) prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej,

 13. f) organizowanie i przeprowadzanie imprez, konkursów, warsztatów i kampanii informacyjnych,

 14. g) organizowanie zbiórek publicznych,

 15. h) prowadzenie edukacji z zakresu neuronauk.


Majątek i dochody fundacji • § 8. 1. Majątek Fundacji w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), wskazany w akcie notarialnym jej ustanowienia, stanowi Fundusz założycielski Fundacji.

 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. • § 9.


Przychodami Fundacji są: 1. a) dalsze świadczenia rzeczowe a także pieniężne świadczone przez Fundatorów;

 2. b) darowizny pieniężne i rzeczowe, akcje i obligacje, spadki oraz inne zapisy krajowe i zagraniczne;

 3. c) subwencje i granty osób prawnych;

 4. d) dochody ze zbiórek publicznych;

 5. e) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;

 6. f) środki uzyskane od instytucji państwowych lub innych agend wyspecjalizowanych;

 7. g) odsetki uzyskane z prowadzonych na rzecz Fundacji lokat, rachunków lub innych narzędzi finansowych oferowanych na polskim rynku finansowym;

 8. h) inne wpływy. • § 10. 1. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być zużyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony cel. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.

 3. Organy Fundacji  • § 11.


   Organami Fundacji są:  1. Rada Fundatorów,

  2. Zarząd Fundacji.  • § 12.  1. Fundatorzy wchodzą w skład Rady Fundatorów.

  2. Rada Fundatorów obraduje na posiedzeniach. Każdemu Fundatorowi przysługuje jeden głos.

  3. Rada Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tego organu, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.

  4. Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady Fundatorów, jeżeli wszyscy członkowie wezmą udział w posiedzeniu i nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

  5. Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

  6. a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu,

  7. b) uchwalanie zmian statutu Fundacji,

  8. c) ustalanie wytycznych, co do sposobu długoterminowego realizowania celów Fundacji,

  9. d) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

  10. e) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyznania wynagrodzenia Członkom Zarządu Fundacji i określania jego wysokości,

  11. f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji,

  12. g) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji.  • § 13.  1. Członkostwo w Radzie Fundatorów wygasa:

  2. a) z chwilą śmierci Fundatora, utraty przez Fundatora osobowości prawnej lub pełnej zdolności do czynności prawnych,

  3. b) z chwilą złożenia Radzie Fundatorów pisemnej rezygnacji.

  4. Uchwałą powziętą jednomyślnie Rada Fundatorów może przyjąć nowego członka w poczet Rady Fundatorów. Członkiem Rady Fundatorów może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.  • § 14.  1. Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje dwóch członków Rady Fundatorów bądź dwóch członków Zarządu. Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.

  2. Posiedzenie Rady Fundatorów powinno być zwołane co najmniej jeden raz w roku.  • § 15.  1. Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków, powoływanych uchwałą przez Radę Fundatorów.

  2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są na czas nieokreślony.

  3. W skład Zarządu Fundacji może być powołana osoba wchodząca w skład Rady Fundatorów, jak i osoba spoza Rady Fundatorów.  • § 16.  1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu.

  2. Zarząd może uchwałą upoważnić jednego z członków Zarządu do jednoosobowego reprezentowania Fundacji w sprawach ściśle określonych w tych uchwałach i wyznaczonym zakresie.  • § 17.  1. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

  2. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie uchwałą Rady Fundatorów.

  3. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu, uchwały o odwołaniu nie podejmuje się, a rezygnacja wywołuje skutek z momentem złożenia jej na piśmie Radzie Fundatorów.  • § 18.  1. Członkowie Zarządu za pełnienie funkcji na podstawie stosunku prawnego (powołania) mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Rady Fundatorów.

  2. Rada Fundatorów może postanowić, iż Członkowie Zarządu będą pozostawali z Fundacją w stosunku pracy lub będą zatrudnieni w Fundacji na podstawie umów cywilnoprawnych, z tytułu których będzie przysługiwało im wynagrodzenie. W takim przypadku Rada Fundatorów uchwałą określi zasady wynagradzania oraz wyznaczy jednego z członków Rady Fundatorów do reprezentowania Fundacji w umowie między Fundacją a Członkiem Zarządu.  • § 19.  1. Zarząd Fundacji:

  2. a) reprezentuje ją na zewnątrz,

  3. b) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działalności,

  4. c) sporządza sprawozdania z działalności fundacji,

  5. d) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

  6. e) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

  7. f) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych.

  8. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zarząd obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu, w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie co najmniej na 48 godzin przed posiedzeniem.

  9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej trzech jego członków. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, włączając Prezesa Zarządu. W przypadku równości głosów uchwała nie zostaje podjęta.

  10. Rada Fundatorów może uchwalić Regulamin Zarządu.


  Zmiana Statutu  • § 20.  1. Rada Fundatorów może dokonać zmiany Statutu jednomyślną uchwałą podjętą przy obecności co najmniej połowy członków tego organu.

  2. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji.


  Postanowienia końcowe  • § 21.  1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

  2. Połączenie może nastąpić również, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.  • § 22.  1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

  2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów jednomyślną uchwałą podjętą przy obecności co najmniej połowy członków tego organu.

  3. Pozostały po likwidacji majątek Fundacji przekazuje się zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach na rzecz innej organizacji takiej jak fundacja, stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego realizującej cele, o których mowa w § 7 ust. 1 statutu lub cele społecznie użyteczne w zakresie nauki, wskazane w uchwale Rady Fundatorów.

  4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.


  Fundatorzy:


  Aleksandra Anna Kołodziej


  Pamela Anna Sobczak


  Anna Katarzyna Kozak


  Tomasz Adam Gąsiewski


 

 

 

Fundacja na rzecz popularyzacji i rozwoju neuronauki “Mózg!”

ul. Nowy Świat 38/4

00-363 Warszawa

kontakt@fundacjamozg.pl

KRS: 0000581821

NIP: 5252635255

REGON: 362935670

 

Mapa

Kontakt

W czym możemy Ci pomóc?

Wiadomość wysłana!
Wystąpił błąd! Sprawdź wszystkie pola.